Κ.Υ.Α. 1016/60/6ιη - Σκοπευτικός όμιλος Ρόδου

Κ.Υ.Α. 1016/60/6ιη

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » Κ.Υ.Α. 1016/60/6ιη

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Κ.Υ.Α. 1016/60/6-ιη
(ΦΕΚ 155 τ. Β’ 08/02/2005) Παράταση ισχύος, ανανέωση αδειών κατοχής πυροβόλων
ραβδωτών όπλων σκοποβολής (2005).

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των διατάξεων της ΚΥΑ καθορίζεται ότι:

ʼρθρο 1

1 Παρατείνεται μέχρι την 30/06/2005 η ισχύς των αδειών κατοχής και οπλοφορίας ραβδωτών πυροβόλων όπλων σκοποβολής που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις της 4325/1999 απόφασής μας (Β΄ 400) και παρατάθηκε η ισχύς τους με την 1016/60/6-ιβ΄ από 15/12/2003 ομοίας μας (Β΄ 1872).

2. Η άδεια κατοχής και οπλοφορίας πυροβόλου ραβδωτού όπλου σκοποβολής, η ισχύς της οποίας παρατείνεται κατά τα ανωτέρω, ανανεώνεται εφ΄ όσον ο κάτοχός της συμμετείχε κατά τη διάρκεια της ισχύος της, σε εννέα (9) αγώνες με όπλα της Α' κατηγορίας και σε δεκαπέντε (15) αγώνες με όπλα της Β' κατηγορίας.

ʼρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2005

Οι Υπουργοί
Υφυπ. Πολιτισμού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
Δημοσίας Τάξεως ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

 
                     
      
  Twitter   Facebook YouTube Eu Shooting Confederation International Shooting Sport Federation International Practical Shooting Confederation  Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος      
                     
Free Hit Counter
Επισκέψεις σελίδας