Οπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικά-κλπ - Σκοπευτικός όμιλος Ρόδου

Οπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικά-κλπ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » Οπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικά-κλπ

Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 3. Με έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ύστερα από αίτηση της οικείας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, επιτρέπεται η εισαγωγή: α. 'Οπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών καθώς και αθλητικών οργάνων (ξιφών, σπαθών κ.λπ.) από ξένες αθλητικές αποστολές, για συμμετοχή τους σε επίσημους αγώνες στην Ελλάδα. β. Κυνηγετικών όπλων, πολεμικών τυφεκίων, αυτόματων όπλων, περιστρόφων, πιστολίων και ειδικών ακίνδυνων φυσιγγίων αυτών ή γομώσεων από ελληνικές ή ξένες κινηματογραφικές εταιρείες, για αποκλειστική τους χρήση στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών. Οι ενδιαφερόμενοι, στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων κρατικών φορέων, για την ασφαλή φύλαξη των ανωτέρω ειδών και να επανεξάγουν όσα είδη δεν αναλώνονται. Η τελωνειακή αρχή οφείλει να ενημερώνει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για την εισαγωγή και επανεξαγωγή τους, με αντίγραφο του τελωνειακού παραστατικού. Οι μη συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών για την ασφαλή φύλαξη των ανωτέρω ειδών, τιμωρούνται σύμφωνα με την παρ. 8 περ. β' του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. 4. Για κάθε είδους όπλα και πυρομαχικά ή συστατικά τους μέρη, καθώς και εκρηκτικές ύλες που εισάγονται και προορίζονται για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων και της πολεμικης βιομηχανίας, η άδεια εισαγωγής χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου εθνικής 'Αμυνας. Εφόσον τα είδη αυτά προορίζονται για τις ανάγκες των σωμάτων ασφαλείας, του λιμενικού σώματος, των τελωνειακών και των δασικών αρχών, οι άδειες εισαγωγής χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών και Γεωργίας, αντίστοιχα. 5. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής των αντικειμένων που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, και 4 του παρόντος άρθρου, η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένα είδη και ποσότητες, ο δε καθορισμός των ποσοτήτων εναπόκειται στην κρίση της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας αρχής, τηρουμένων και των προβλεπόμενων προϋποθέσεων εισαγωγής από άλλες διατάξεις. 6. Επιτρέπεται η εισαγωγή χωρις άδεια από χώρες μη μέλη της Ε.Ο.Κ.. α. Ενός κυνηγετικού όπλου, μιας ανταλλακτικής κάνης και 500 φυσιγγίων αυτού, από αλλοδαπούς ή ομογενείς με ξένη υπηκοότητα ή 'Ελληνες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, για προσωπική τους χρήση. Η εισαγωγή αυτή γίνεται με καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και με τον όρο της επανεξαγωγής του όπλου και της κάνης. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετικές δηλώσεις στο τελωνείο εισόδου και στη συνέχεια χορηγείται προσωρινή άδεια κατοχής του όπλου αυτού από την αρμόδια αστυνομική αρχή του σημείου εισόδου. β. Ενός (1) κυνηγετικού όπλου κατηγορίας Β, μιας (1) ανταλλακτικής κάνης και 500 φυσιγγίων αυτού, από 'Ελληνες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή ομογενείς, που αποσκοπούν σε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, ή 'Ελληνες ταξιδιώτες, εφόσον οι ανωτέρω έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. γ. Ενός αεροβόλου όπλου, από ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους. 7. Τα τυχόν περισσότερα είδη, από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 6, κρατούνται από τις τελωνειακές αρχές και, εάν εντός τετραμήνου δεν επανεξαχθούν με μέριμνα του ενδιαφερόμενου ή δεν χο- ρηγηθεί άδεια εισαγωγής της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα για τα αζήτητα. Κατά την παραλαβή των εκποιηθέντων ειδών, ο υπερθεματιστής υποχρεούται να προσκομίσει στην τελωνειακή αρχή άδεια εισαγωγής της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 8. Δεν απαιτειται άδεια για την εισαγωγή: α. Μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών που προορίζονται για οικιακή ή επαγγελματική χρήση. β. Μαχαιριών που χρησιμοποιούνται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση, ως και τυφεκίων αλιείας. 9. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η εισαγωγή συσκευών εκτόξευσης χημικών ουσιών ή συσκευών εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για αυτοάμυνα, ως και συσκευών ή εγκαταστάσεων για το φωτισμό ή εκπομπή ακτίνων σε στόχο, καθώς και εξομοιωτών σκοποβολής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, εμπορίας, διάθεσης, κατοχής και χρήσης των συσκευών αυτών. 10. Για τα όπλα και λοιπά αντικείμενα του παρόντος άρθρου, που προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ο.Κ., απαιτείται άδεια μεταφοράς, η οποία χορηγείται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την άδεια εισαγωγής και από τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος νόμου. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς μέχρι 2 κυνηγετικών όπλων της κατηγορίας Β' και μέχρι 3 αεροβόλων όπλων, που προοριζονται για ατομική χρήση. 11. α. 'Οποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στις παραγράφους 2, περιπτ. α', β', δ', ε', η', ι' και ιβ' και 4 του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. β. 'Οποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 2, περιπτ. γ', στ', ζ', θ' και ια' και 3 του παρόντος άρθρου και στην παράγραφο 2 περιπτ. γ και δ' του άρθρου 1 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Πρώτες ύλες εκρηκτικές και μη αναφέρονται στον κατάλογο παραρτήματος 2 της ΚΥΑ 3329/89 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το Υπ.Δημ.Τάξης με την 6700/4-453720/20-4-94 εγκύκλιο προσδιόρισε ποιές πρώτες ύλες παρασκευής εκρηκτικών υλών δεν αποτελούν εκρηκτικές ύλες και συνεπώς δεν απαιτείται η προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο άδεια εισαγωγής-μεταφοράς. "Επιτρέπεται ο εκτελωνισμός, με την καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, κυνηγετικών όπλων που έχουν εισαχθεί με το καθεστώς της ελεύθερης χρήσης. Το υπουργείο Οικονομικών, κοινοποιώντας σχετικό έγγραφο του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, με την εγκύκλιο Τ.9739/270/20.12.94 έδωσε τις διευκρινίσεις: "Σας κοινοποιούμε το αρ. 6700/1-612493/16.11.94 έγγραφο του υπουργείου Δημόσιας Τάξης που απαντώντας σε σχετικό ερώτημα μας αναφέρει ότι είναι δυνατός ο εκτελωνισμός με καταβολή των αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, κυνηγετικών όπλων τα οποία έχουν εισαχθεί με το καθεστώς της ελεύθερης χρήσης (άρθρο 2 παρ. 6 περ. α' Ν.2168/93). Απαραίτητη προϋπόθεση για τον εκτελωνισμό αυτό είναι η προσκόμιση από τους κατόχους προσωρινής άδειας κατοχής, σχετικής άδειας εισαγωγής των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών.

 
                     
      
  Twitter   Facebook YouTube Eu Shooting Confederation International Shooting Sport Federation International Practical Shooting Confederation  Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος      
                     
Free Hit Counter
Επισκέψεις σελίδας