Οπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικά-κλπ - Σκοπευτικός όμιλος Ρόδου

Οπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικά-κλπ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » Οπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικά-κλπ

Σχετική πράξη περί τελωνισμού θα συντάσσεται επί του διαβατηρίου του αλλοδαπού. Επισημαίνουμε επίσης τη ρύθμιση που αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο για τις περιπτώσεις έκτακτης αναχώρησης με πρόθεση επανόδου κατόχων προσωρινών αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει δυνατότητα παράδοσης του όπλου στο Τελωνείο και εκ νέου παράδοσής του στον ενδιαφερόμενο μετά την επιστροφή του, εφόσον εξακολουθεί η προσωρινή άδεια κατοχής του όπλου ή παραταθεί η ισχύς αυτής". Το έγγραφο του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως είναι α. "Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 εδ. α', τέθηκαν με σκοπό την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κατηγοριών ατόμων (αλλοδαπών, ομογενών με ξένη υπηκοότητα ή Ελλήνων μονίμων κατοίκων εξωτερικού), που αφικνούνται στη χώρα μας προσωρινά, με σκοπό τη θήρα ή την σκοποβολή, με την υποχρέωση επανεξαγωγής του όπλου και με την προϋπόθεση ότι, τα άτομα αυτά θα εφοδιασθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων, με προσωρινή άδεια κατοχής του όπλου αυτού. β. Οι διατάξεις του εδαφίου β' του ως άνω άρθρου, αναφέρονται στις περιπτώσεις Ελλήνων μονίμων κατοίκων εξωτερικού ή ομογενών, που αποσκοπούν σε μόνιμη εγκατάσταση, τούτου αποδεικνυομένου από σχετικά δικαιολογητικά μετοικεσίας τους. Τα άτομα της κατηγορίας αυτής, ως και οι Ελληνες ταξιδιώτες, κατά τις διατάξεις αυτές, δύνανται να εκτελωνίσουν ένα κυνηγετικό όπλο κατηγορίας Β' μια ανταλλακτική κάνη και 500 φυσίγγια του όπλου αυτού, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών. γ. Από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. α', προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι επιτρέπεται η εισαγωγή κυνηγετικών όπλων, μηχανικών κλείστρου, θαλαμών και κανών των όπλων αυτών, ως και φυσιγγίων κυνηγίου, κατόπιν αδείας της αρμόδιας αρχής. Η διάταξη αυτή είναι γενική και κατισχύει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου αυτού, με την οποία καθιερώνονται εξαιρέσεις. Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων, προκύπτει ότι δεν υφίσταται νομικό κώλυμα για τη χορήγηση αδειών εισαγωγής κυνηγετικών όπλων σε άτομα τα οποία είχαν προηγουμένως εισαγάγει τα όπλα αυτά, με καθεστώς ελεύθερης χρήσης. Αναφορικά με το ερώτημά σας για την τύχη όπλου, το οποίο εισήχθη με καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και ο κάτοχός του αναχωρήσει εκτάκτως για το εξωτερικό, με πρόθεση επανόδου του, κατά τη γνώμη μας, το όπλο αυτό πρέπει να παραδίδεται από τον κάτοχό του στο Τελωνείο που υπέβαλε τη σχετική δήλωση και, με την επιστροφή του, να παραδίδεται εκ νέου στον κάτοχό του, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η προσωρινή άδεια κατοχής του όπλου ή παραταθεί η ισχύς αυτής, όπως είχε καθιερωθεί, τόσο με το ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφό μας, όσο και με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 εδ. α'και β'της υπ'αριθ. 3009/2/23α από 31.8.1994 (ΦΕΚ Β' 696) απόφασης του υπουργού Δημόσιας Τάξης. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, όπως προβαίνουνστον εκτελωνισμό κυνηγετικών όπλων, τα οποία εισήχθησαν με προσωρινό καθεστώς, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι, θα προσκομίζεται από τους ενδιαφερομένους σχετική άδεια εισαγωγής των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών (Δ/νσεων Ασφαλείας ή Αστυν. Δ/νσεων). Τις σχετικές ενέργειές σας να μας κοινοποιήσετε, προκειμένου ενημερώσουμε τις υφιστάμενες Υπηρεσίες μας". 'Αρθρο 3 Εξαγωγή - Επανεξαγωγή 1. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία κάθε είδους πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υλών, πυρομαχικών και άλλων ειδών πολεμικού υλικού, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, επιτρέπεται μόνο με άδεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής 'Αμυνας. Ειδικά για την εξαγωγή ή επανεξαγωγή των ανωτέρω ειδών, για την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία των οποίων προβλέπεται άδεια των αστυνομικών αρχών, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης. Δεν απαιτείται άδεια για την εξαγωγή ή επανεξαγωγή ενός (1) κυνηγετικού όπλου. 2.α. Για την εξαγωγή ή επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νάμιμη αιτία πολεμικού υλικού σε χώρες μη μέλη του ΝΑΤΟ απαιτείται πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. β. Η εξαγωγή δειγμάτων πολεμικού υλικού, λοιπών όπλων - πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών, για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, με δυνατότητα επανεισαγωγής ή μη, επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου. γ. Η άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής ισχύει για τρεις (3) μήνες και δύναται να παραταθεί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για έξι (6) ακόμη μήνες. 3.α. Η επανεισαγωγή των ειδών των παραγράφων 1 και 2 τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα ή δεν παρελήφθησαν από τον αλλοδαπό οίκο, για οποιονδήποτε λόγο, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής 'Αμυνας. β. Η επανεξαγωγή των προαναφερόμενων ειδών, τα οποία εισήχθησον στην Ελλάδα και κρίθηκαν ακατάλληλα από τις εγχώριες πολεμικές βιομηχανίες ή αντιπροσωπείες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης. Αν κατά την εισαγωγή τους εκδόθηκε άδεια από αστυνομική αρχή, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη μόνο του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για την επανεξαγωγή τους. 4. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων και των φυσιγγιών αυτών, καθώς και μηχανισμών κλειστρου, θαλαμών και κανών, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Δημάσιας Τάξης. 5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού ΕΘνικής Οικονομίας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των εξαγωγέων των ειδών των προη- γούμενων παραγράφων, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 6. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αγοράς και εξαγωγής από αλλοδαπούς των κατωτέρω ειδών, που προορίζονται για ατομική τους χρήση και δεν εξάγονται σε χώρα μέλος της Κοινότητας: α. Δύο (2) περιστρόφων ή πιστολίων και διακοσίων (200) φυσιγγίων αυτών. β. Δύο (2) κυνηγετικών όπλων και πεντακοσιων (500) φυσιγγίων αυτών. γ. Δύο (2) αεροβόλων όπλων. 7. Για την εξαγωγή όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών, προς συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε σκοπευτικούς αγώνες με υποχρέωση επανεισαγωγής τους, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης. 8. 'Οπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται άδειες εξαγωγής και επανεξαγωγής, προκειμένου για είδη που προορίζονται για χώρες μέλη της Κοινότητας, μετά την 1.1.1993, νοείται η άδεια μεταφοράς, για τη χορήγηση της οποίας εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος. 9. α. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. β. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του ίδιου άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική Ποινή. 'Αρθρο 4 Διαμετακόμιση 1.

 
                     
      
  Twitter   Facebook YouTube Eu Shooting Confederation International Shooting Sport Federation International Practical Shooting Confederation  Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος      
                     
Free Hit Counter
Επισκέψεις σελίδας