Οπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικά-κλπ - Σκοπευτικός όμιλος Ρόδου

Οπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικά-κλπ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » Οπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικά-κλπ

Οι άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης των ως άνω επιχειρήσεων χορηγούνται από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 6. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση, για την παραγωγή εκρηκτικών υλών, νιτρικής αμμωνίας ή άλλων υλών που έχουν παραχθεί ή εισαχθεί για γεωργική χρήση. 7. α. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. β. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 6 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών. 'Αρθρο 6 Εμπορία-Διάθεση 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η εμπορία και η διάθεση, με οποιονδήποτε τρόπο, όπλων και αντικειμένων, που αναφέρο- νται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου, απαγορεύεται. 2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης αυτομάτων όπλων και φυσιγγίων αυτών για την αντιμετώπιση εξαιρετικών αναγκών ασφαλείας. 3. Με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης επιτρέπεται η εμπορία και η κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση των κατωτέρω ειδών: α. Περιστρόφων, πιστολιών, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών. β. 'Οπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών, καλύκων και καψυλίων αυτών. γ. Κυνηγετικών όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, πυρίτιδας, καλύκων και καψυλίων κυνηγίου. δ. Αεροβόλων όπλων. ε. Εκρηκτικών υλών. Οι εισαγωγείς, κατασκευαστές, έμποροι και καταναλωτές των υλών αυτών υποχρεούνται να τις εναποθηκεύσουν σε αποθήκες δικές τους ή τρίτων, που λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. στ. 'Οπλων για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους και φυσιγγίων αυτών. ζ. Εκρηκτικών μηχανισμών για επαγγελματικές ανάγκες σε μεταλλευτικές, λατομικές ή άλλες συναφεις επιχειρήσεις. η. Λογχών, ξιφών, σπαθών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών ράβδων, τόξων και βαλλιστρίδων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. θ. 'Οπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που προορίζονται για συλλογές ή αποτελούν κειμήλια. ι. Των ειδών που διαλαμβάνονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. ια. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων πυροβόλων όπλων. 4. Δεν απαιτείται άδεια για την εμπορία: α. Μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών που προορίζονται για συνήθη οικιακή ή επαγγελματική χρήση. β. Μαχαιριών που χρησιμοποιούνται για θήρα, αλιεία, οικιακή, επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη ή άλλη συναφή χρήση, ως και τυφεκίων αλιείας. 5. Επιτρέπεται η πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο: α. 'Οπλων σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολίων, αυτόματων όπλων, όπλων που χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλούμενου υλικού, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, κυνηγετικών όπλων της κατηγορίας Α' και ουσιωδών μερών των όπλων αυτών (μηχανισμού κλείστρου, θαλάμης και κάνης), σκοπευτικών διοπτρών, καθώς και εκρηκτικών μηχσνισμών και εκρηκτικών υλών, μόνο σε άτομα που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά τυν ειδών αυτών. β. Κυνηγετικών όπλων κατηγορίας Β και αεροβόλων όπλων, μόνο σε άτομα που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους. γ. Απομιμήσεις πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων πυροβόλων όπλων, μόνο σε άτομα που έχουν άδεια κατεχής όπλων για συλλογές ή για τη χρησιμοποίησή τους σε κινηματογραφικά έργα ή Θεατρικές παραστάσεις. δ. Φυσιγγίων, καλύκων, πυρίτιδας και καψυλίων κυνηγίου, μόνο σε τομα που έχουν σχετική άδεια εμπορίας ή άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ή άδεια θήρας. ε. 'Οπλων και αντικειμένων του παρόντος νόμου που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά αντικείμενα, μόνο σε άτομα που επιδεικνύουν σχετική άδεια κατοχής. στ. Των αναφερόμενων στην παράγρ 9 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου ειδών, μόνο σε άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέποντοι υπό την απάφαση της ίδιας παραγράφου. 6. 'Οσοι εμπορεύονται τα αναφερόμενα στην παράγρ. 2 του άρθρου 2 είδη υποχρεούνται να τηρούν βιβλία περί της εμπορίας αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα είδη και τα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται στα ανωτέρω βιβλία, ο τρόπος και ο χρόνος τήρησής τους, η υποχρέωση του εμπόρου προς ανακοίνωση στις αστυνομικές αρχές στοιχείων αγοραστών των ειδών αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 7. Οι όροι φύλαξης των ειδών, που διαλαμβάνονται στις παραγράφους 2 και 3 περιπτ. α', β', γ' και ζ' του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. 8. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται ως εξής: α. Των παραγρ. 1, 2, 3 περιπτ. α, β, γ, ε, στ, ζ και 5 περίπτ. α, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. β. Των παραγράφων 3, περιπτ. δ', η', θ', ι', ια' και 5 περιπτ. β', γ', δ', ε' και στ', με φυλάκιση και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών. 'Αρθρο 7 Κατοχή 1. Η κατοχή όπλων και λοιπών αντικειμένων, που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου, απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. 2. Με άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, επιτρέπεται η κατοχή : α. Πιστολίων, περιστρόφων και των ουσιωδών μερών (μηχανισμού κλείστρου, θαλάμης, κάνης) και φυσιγγίων αυτών. β. Εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών. γ. Των αναφερόμενων στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' ειδών. δ. 'Οπλων ή άλλων αντικειμένων του άρθρου 1, που προορίζονται για δείγματα ή εκθέσεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην απόφαση, που προβλέπεται από την περίπτωση η' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος. ε. 'Οπλων σκοποβολής και ουσιωδών μερών (μηχανισμού κλείστρου, θαλάμης, κάνης) και φυσιγγίων αυτών, καθώς και σκοπευτικών διοπτρών. Η άδεια κατοχής των όπλων αυτών χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται αποδεδειγμένα με την προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας κατοχής όπλων σκοποβολής, οι υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων, ο αριθμός των όπλων που επιτρέπεται να κατέχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης. στ. Αυτόματων όπλων και φυσιγγίων αυτών, που προβλέπονται στις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος. ζ. Των αναφερόμενων στο άρθρο 2, παράγρ. 2 περιπτ. θ' και ι' και 3, όπλων και λοιπών αντικειμένων. η. Τόξων και βαλλιστρίδων προοριζομένων αποκλειστικά και μόνο για σκοποβολή. θ. 'Οπλων και ανενεργών φυσιγγίων αυτών, που αποτελούν ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια ή παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό ή εθνογραφικό ενδιαφέρον και φυλάσσονται σε συλλογές φυσικών ή νομικών προσώπων. 3.

 
                     
      
  Twitter   Facebook YouTube Eu Shooting Confederation International Shooting Sport Federation International Practical Shooting Confederation  Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος      
                     
Free Hit Counter
Επισκέψεις σελίδας