Οπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικά-κλπ - Σκοπευτικός όμιλος Ρόδου

Οπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικά-κλπ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » Οπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικά-κλπ

Θεωρείται επιβαρυντική περίιπτωση και διπλασιάζονται το κατώτερα όρια ποινών, όταν τα ανωτέρω είδη φέρονται σε συνελεύσεις, πανηγύρεις, δημόσιες συναθροίσεις, κέντρα διασκέδασης ή παιγνίων, καταστήματα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών ή εντός μεταφορικών μέσων δημόσιας μεταφοράς προσώπων ή εντός ή πλησίον ελεγχόμενων χώρων αεροδρομίων. β. 'Οποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται σπς παρ. 1 περιπτις παρ. 1 περιπτ. γ, 2 και 3 περιπτ. β', γ και ε' του άρθρου 1 του παρόντος ή παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή. 'Αρθρο 11 Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών Χρήση εκρηκτικών υλών "1. Με εξαίρεση την πυρίτιδα κυνηγιού, απαγορεύεται η αγορά, μεταφορά και κατανάλωση εκρηκτικών υλών, χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Οι προυποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ανωτέρω άδειας, τα μέτρα ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης των εν λόγω υλών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης." ***Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 του άρθρου 4 του Ν.2334/1995 (Α 184) 2. Επίσης απαγορεύεται η μεταφορά των λοιπών ειδών που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1 του παρόντος, χωρίς άδεια της αρμόδιας ορχής. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια για τη μεταφορά κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, καλύκων και καψυλίων κυνηγιού, ως και των ειδών που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1, παράγραφοι 2 και 3 περιπτ. ε'. Η άδεια μεταφοράς χορηγείται: α. Από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, για τα είδη των οποίων επιτρέπεται η εμπορία, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του παρόντος. β. Από το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος. γ. Από το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας ή Οικονομικών ή Δημόσιας Τάξης ή Γεωργίας ή Εμπορικής Ναυρτιλίας, αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος. 3. Δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς των ειδών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, από το τελωνείο εισόδου μέχρι το τελωνείο εκτελωνισμού. Η μεταφορά στις περιπτώσεις αυτές γίνεται σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία. Η τελωνειακή αρχή υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες αστυνομικές ή λιμενικές αρχές για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους κατά τη διαδρομή. Επίσης, δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς στις περιπτώσεις διαμετακόμισης. 4. Σε όλες τις περιπτώσεις μεταφοράς και διαμετακόμισης πρέπει να πληρούνται, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, οι όροι συσκευασίας και ασφαλούς μεταφοράς, που προβλέπονται από τους ισχύοντες οικείους κανονισμούς, περί ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων υλών. 5. Η χρήση των εκρηκτικών υλών σε οποιοδήποτε μέρος, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων λατομικών και μεταλλευτικών εργασιών, επιτρέπεται να γίνεται μόνο από άτομα που κατέχουν άδεια γομωτή και πυ- ροδότη, η ύπαρξη της οποίας αποτελεί αναγκαία προυπόθεση για τη χορήγηση της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του παράντος άρθρου άδειας. Η άδεια γομωτή και πυροδότη χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηοη της άδειας αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 6. Κατά τη διενέργεια εκσκαφών μέσα σε κατοικημένες περιοχές γενικά και σε περιοχές όπου υπάρχουν οικοδομές, απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλών, εκτός εάν πρόκειται για έδαφος, που δεν ειναι δυνατό να εκσκαφεί με σύγχρονα τεχνικά μέσα. Αυτό πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος διπλωματούχου μηχανικού, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για την ασφαλή χρήση των εκρηκτικών υλών και καθορίζει στη δήλωσή του τα ληπτέα προφυλακτικά μέτρα για το κοινό και για τις γειτονικές οικοδομές. Στην περίπτωση αυτήν, η άδεια αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης των ανωτέρω υλών, χορηγείται από την αρμόδια αστυ- νομική αρχή, μετά προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας. "7. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου, καθώς και της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου αυτού υπουργικής απόφασης τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών". ***Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.5 του άρθρου 4 του Ν.2334/1995 (Α 184) 'Αρθρο 12 'Ασκοποι πυροβολισμοί - Παράνομη χρήση εκρηκτικών υλών 1. α. Απαγορεύονται οι άσκοποι πυροβολισμοί. β. Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση εκρηκτικών μηχανισμών ή εκρηκτικών υλών ή η χρησιμοποίηση αυτών για σκοπούς διαφόρους, εκείνων για τους οποίους χορηγήθηκε η, άδεια αγοράς κατανάλωσης. 2. Εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη, τιμωρούνται: α. Οι παραβάτες της παρ. 1, περιπτ. α', με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. β. Οι παραβάτες της παρ. 1. περιπτ. β' με φυλάκιση τουλάχιστον, έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών. 'Αρθρο 13 'Οπλα και αντικείμενα στις φυλακές 1. Κρατούμενοι από δημόσια αρχή σε φυλακές ή άλλους χώρους απαγορεύεται να κατέχουν όπλο ή άλλο αντικείμενο από τα αναφερόμενα στον παρόντα νόμο. 2. Απαγορεύεται η εισαγωγή στους ανωτέρω χώρους των ειδών αυτών, καθώς και κάθε είδους αντικειμένων, που δεν επιτρέπονται από τον κανονισμό των φυλακών, με τα οποία μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη. 3. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, η οποία εκτίεται αθροιστικά και δεν εφαρμόζονται μ' αυτήν οι περί συρροής διατάξεις. 'Αρθρο 14 Οπλοχρησία 'Οποιος με χρήση όπλου ή άλλου αντικειμένου αναφερόμενου στον παρόντα νόμο διαπράξει κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο ή αμέλεια και καταδικασθεί, ανεξάρτητα από την ποινή που επιβάλλεται γι' αυτό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Ν 2334/1995 / Α-184 Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας κλπ.διατάξεις Αρθρο 4 Τροποποίηση του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α') 1. Στο άρθρο 1 του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α') προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής. "6. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου: α. Πυροβόλα όπλα, που κατασκευάστηκαν πριν από την 1.1.1870, υπό τον όρο ότι δεν μπορούν να δεχθούν πυρομαχικά προοριζόμενα για όπλα, η κατοχή των οποίων απαιτεί άδεια. β. Αγχέμαχα όπλα, που κατασκευάστηκαν πριν από την 1.1.1922, εφόσον φυλάσσονται σε ειδικά καταστήματα εμπορίας ή σε συλλογές φυσικών ή νομικών προσώπων". 2. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου αντικαθίσταται ως εξής: "ζ. Οπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που προορίζονται για συλλογές. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού των αντικειμένων αυτών, ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων, καθώς και εισαγωγής, εμπορίας, διάθεσης και κατοχής τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης". 3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου αντικαθίσταται ως εξής: "5.

 
                     
      
  Twitter   Facebook YouTube Eu Shooting Confederation International Shooting Sport Federation International Practical Shooting Confederation  Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος      
                     
Free Hit Counter
Επισκέψεις σελίδας