Οπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικά-κλπ - Σκοπευτικός όμιλος Ρόδου

Οπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικά-κλπ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » Οπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικά-κλπ

Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή". 4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ίδιου νόμου αντικαθίσταται ως εξής: "1. Με εξαίρεση την πυρίτιδα κυνηγιού, απαγορεύεται η αγορά, μεταφορά και κατανάλωση εκρηκτικών υλών, χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Οι προυποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ανωτέρω άδειας, τα μέτρα ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης των εν λόγω υλών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. 5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 11 του ίδιου νόμου αντικαθίσταται ως εξής: "7. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου, καθώς και της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου αυτού υπουργικής απόφασης τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών". 6. Στο άρθρο 17 του ίδιου νόμου προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: "4. Οι παραβάτες των διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη." 7. Οι παράγραφοι 4, 7 και 8 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου αντικαθίστανται ως εξής. "4. Αδειες εμπορίας περιστρόφων, πιστολιών, όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών δεν χορηγούνται σε μέλη διοικητικών συμβουλίων σκοπευτικών σωματείων οποιασδήποτε βαθμίδας, σε ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές σκοπευτηρίων, συζύγους και συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού." "7. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας σε νομικά πρόσωπο, οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου περί σωματείων, για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκπροσώπους και διαχειριστές, προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και για όλους τους εταίρους, προκειμένου περί εταιρειών άλλης μορφής." "8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλονα και για τις περιπτώσεις χορήγησης των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 5 του παρόντος νόμου αδειών, που χορηγούνται από υπηρεσίες άλλων υπουργείων. Προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 3 περ. α' του παρόντος άρθρου, απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης." 8. Στο άρθρο 29 του ίδιου νόμου προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: "4. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, η οποία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3009/2/20-στ από 7.1.1994 (ΦΕΚ 41 Β') απάφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, έληξε την 26.1.1995, παρατείνεται μέχρι την 26.6.1996."

 
                     
      
  Twitter   Facebook YouTube Eu Shooting Confederation International Shooting Sport Federation International Practical Shooting Confederation  Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος      
                     
Free Hit Counter
Επισκέψεις σελίδας